Asfaltprimer Trebolit

5L (NR900), UTGÅENDE
Artikkelnummer: 17365
Vekt: 5
Asfaltløsning for overflater som skal fuktisoleres eller hvor det skal legges ny takmembran.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
1-3 hverdager
Klikk & hent
Fra
199   kr /stk
stk
Asfaltprimer Trebolit
Asfaltløsning for overflater som skal fuktisoleres eller hvor det skal legges ny takmembran.

Bruksområde:

Asfaltprimer er en tyntflytende asfaltløsning basert på oljeasfalt og lettflytige løsemidler.

Primært brukes den ved forbehandling av overflater som skal fuktisoleres eller tekkes met et nytt sjikt asfaltbasert takpapp. På eldre, uttørkede papptak kan det også brukes før behandling med takmasse.

Bruksanvisning:

Børst overflaten ren for løse partikler og smuss. Stryk primeren ut med en takbørste, rulle eller bruk en sprøyte. Underlaget må være tørt.

Forbruk: 0,2-0,4 liter/m2.
Andel asfalt: Ca 50 %.
Tørketid: 3-4 tim ved +20 °C og normal lufting.
Innhold: Nafta (pet­roleum), avsvovlet tung (< 0,1 % bensen).

BRANNFARLIG.

FARLIG: RISIKO FOR ALVORLIG HELSESKADE VED LANGVARIG EKSPONERING GJENNOM INNÅNDING.

FARLIG: KAN GI LUNGESKADE VED INNTAK. SKADELIG FOR ORGANISMER SOM LEVER I VANN, KAN FORÅRSAKE SKADELIGE LANGTIDSEFFEKTER I VANN.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Sørg for god ventilasjon. Må ikke tømmes i avløpet. Unngå inhalering av damp. Unngå hudkontakt. Ved inntak må det ikke fremkalles brekninger. Kontakt lege omgående og vis forpakning eller etikett.

Unngå utslipp i naturen.
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H226
Brannfarlig væske og damp.
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Informasjon om beskyttelse
P101
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer 60810
Varemerke Trebolit