Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart

Vareinformasjon

Membran fuktsperre Adda
Membran fra Adda er en flytende gummielastisk impregnering for gulv og vegger i våtrom til bruk under keramiske fliser som kakkel og klinkerflis. Passer også på gulvvarme. Produktet brukes også som spenningsreduserende lag på tregulv under for eksempel flytsparkel.

Bruk

Underlaget skal være tørt, fast og rent. Fjern løse partikler og ta en avfetting. Flaten bør påføres primer.

Tekniske data

Brukstemperatur: minst +10°C
Tørketid: ca 12 timer per påføring avhengig av temperatur
Blandingsforhold: Skal ikke blandes, den brukes som den er.
Forbruk: 1,7 kg/m2
Lagres: frostfritt i opptil 1 år i uåpnet pakning

RASKE FAKTA

Leverandørens artikkelnummer H21
Merke Adda

Merking

Etsende
Giftig
Helsefare
Miljøfare
Fareutsagn
H302 Farlig ved svelging.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H330 Dødelig ved innånding.
H331 Giftig ved innånding.
H332 Farlig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.