Elementfarge

Hvit, 400ml, aerosol
Artikkelnummer: 1860010
Vekt: 0.42
Hvit elementfarge til bruk på alle typer radiatorer og metalldeler som utsettes for varme (opptil 80 °C).
Valgt farge
OBS! Vær klar over at fargen på skjermen ikke alltid stemmer overens med virkeligheten.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
1-3 hverdager
Klikk & hent
Fra
119   kr /stk
stk
Elementfarge
Hvit elementfarge til bruk på alle typer radiatorer og metalldeler som utsettes for varme (opptil 80 °C).
Inneholder 400 ml.
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H222
Extremt brannfarlig aerosol.
H229
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Informasjon om beskyttelse
P101
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211
Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251
Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261
Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271
Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P305
VED KONTAKT MED ØYNENE:
P313
Søk legehjelp.
P337
Ved vedvarende øyeirritasjon:
P338
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P410
Beskyttes mot sollys.
P412
Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer 994086