Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart

Vareinformasjon

Brannfugeskum
1-komponents elastisk polyuretanskum til tetning av brannklassifiserte fuger iht. installasjonsveiledning/datablad. Skummet leveres med Illbrucks ”2-i-1”-ventil der flasken kan brukes for hånd eller med pistol.

• Isolerer effektivt mot brann- og røykgasser
• Testet iht. EN 1366-4 og EN 13501: del 2
• Ekspanderer ned til –5 °C
• Resistent mot råte, varme, vann og mange kjemikalier
• Utmerket feste mot praktisk talt alle materialer
• Svært gode varme- og lydisolerende egenskaper

LAST NED MER INFORMASJON

RASKE FAKTA

Leverandørens artikkelnummer 995297

Merking

Brannfarlig
Helsefare
Kronisk helsefare
Fareutsagn
H222 Extremt brannfarlig aerosol.
H223 Brannfarlig aerosol.
H224 Ekstremt brannfarlig væske og damp.
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H228 Brannfarlig fast stoff.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.