Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart

Vareinformasjon

Fugeskum
Ekspanderende fugeskum for isolering av dør- og vinduskarmer.

Fugeskummet brukes i stedet for dytteremse ved isolering av dør- og vinduskarmer. Funksjonen er å isolere, samt tette mot fukt, trekk og støy.

Start med å sette på en bunnlist (en rund remse av skumplast) rundt innsiden av karmen og fug utenfra. Ett tips er å ta på litt vann først for å få bedre feste. Når skummet har hardnet tar du bort tetningslisten og erstatter den med en stripe med elastisk fugemasse. Til slutt kan en list settes opp på utsiden.

RASKE FAKTA

Leverandørens artikkelnummer 18105
Pakkevekt 0.623 kg

Merking

Brannfarlig
Helsefare
Kronisk helsefare
Miljøfare
Fareutsagn
H222 Extremt brannfarlig aerosol.
H223 Brannfarlig aerosol.
H224 Ekstremt brannfarlig væske og damp.
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H228 Brannfarlig fast stoff.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H362 Kan skade barn som ammes.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.
EUH208 Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
Forsiktighetsutsagn
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P263 Unngå kontakt under graviditet/amming.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302 VED HUDKONTAKT:
P304 VED INNÅNDING:
P305 VED KONTAKT MED ØYNENE:
P338 Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P340 Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P351 Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P352 Vask med mye såpe og vann.
P410 Beskyttes mot sollys.
P412 Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.
P501 Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.