Klinkerfugemasse

hvit, 2 kg, fleksibel, for fliser og klinker - Utgående
Artikkelnummer: 01400
Vekt: 2
Med Aval Extra klinkerfugemasse gir du din flise- og klinkerjobb den avsluttende finpussen som fullbyrder et godt håndverk.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
2-5 hverdager
Fra
59 95 kr /stk
stk
Klinkerfugemasse
Med Aval Extra klinkerfugemasse gir du din flise- og klinkerjobb den avsluttende finpussen som fullbyrder et godt håndverk.

Fugemassen er finkornet sementbasert 0-7 mm for fuging av fliser, klinker, terrakotta og granittkeramikk. Den er elastisk og anbefales for stabile trekonstruksjoner og gipsplater, gulv med varmesystem, balkonger, terrasser og fasader.

Aval Extra er utviklet for bruk i våte, fuktige og tørre rom, såvel innendørs som utendørs, og er motstandsdyktig mot sopp, mugg og frost.

Arbeidsbeskrivelse

Forbehandling: Fjern fugemasse som dekker mer enn halve fugesporet. Påse at det ikke finnes noen løse materialer på flisene eller i fugene.

Blanding: Til 2 kg pulver tilsettes ca. 0,6 liter vann, til 10 kg pulver tilsettes ca. 3 liter vann. Bruk rent og kaldt vann. Rør med en vispeutstyrt bormaskin til en klumpfri og homogen masse. Vent i 2-3 minutter og rør om på nytt. Fugemassetemperaturen bær være mellom +10 til +20 ºC OBS! Kontroller produksjonsnummer og bruk produktet med samme nummer på hele overflaten. Blandet masse bør brukes innen ca. 2 timer.

Påføring: Fukt uglasert materiale med en svamp før fugingen. Fordel fugemassen med en gummisparkel diagonalt over flisene. Fjern overskytende masse med gummisparkelen. Rengjør overflaten med en fuktig skureblokk eller en svamp etter ca. 10-20 minutter, eller når fugene ikke kleber ved berøring. OBS! Vær forsiktig ved rengjøring av mørke fuger. Ved den første rengjøringen skal restene av fugemassen fjernes fra flisene. Målet er ikke å få flisene helt rene. Ved overdreven rengjøring vaskes pigmentet ut, og fugene blir lyse eller bølgeformede. Etter 1-2 timer når fugene begynner å stivne, kan flisene rengjøres en gang til. Etter ytterligere et par timer kan flisene tørkes av med en tørr klut. Fugene bør holdes fuktige i 3 døgn for best mulig resultat.

MERK DEG FØLGENDE! Følg alltid BYGGmax anvisninger, teksten på forpakningen og produktdatablad før bruk av fugemassen. På grunn av variasjoner i underlag og faktorer i omgivelsene kan BYGGmax ikke gi noen garanti mot eventuelle fargeendringer. Med sementbaserte fugemasser anses ikke bølgeform og utfellinger som produktfeil, men beror på lokale omstendigheter, slik som temperatur, RF, variasjoner i underlag og de keramiske flisenes sugeevne, overdosering av blandevann og/eller vaskevann eller påvirkning av vann som renner ned i fugene som følge av for tidlig rengjøring. For best mulig resultat bruker du så lite vann som mulig ved rengjøring. Fugene skal ikke utsettes for rennende vann i løpet av de tre første døgnene (syv døgn ved fuging utendørs). Etter 7 dager kan man bruke vanlige rengjøringsmidler. Fugemasse som har begynt å stivne i spannet må ikke blandes med ytterligere vann.

Fukt uglaserte fliser med vann før fuging (fugene må ikke utsettes for rennende vann) Keramiske fliser med matt eller porøs overflate kan lett misfarges ettersom de suger til seg fargepigment fra fugene. Ved fuging med fugemasse i mørke farger, må rengjøringen være ekstra nøye for å unngå misfarging av fuger og fliser. For keramiske fliser der denne effekten kan oppstå, må du utføre en testfuging innen selve fugingen utføres. På polert granittkeramikk kan fargepigmentet feste seg i mikroporer på flisoverflaten. Unngå fuging med fugemasse som har en farge som står i kraftig kontrast til flisfargen (er du i tvil, bør du først utføre en testfuging). Ved en eventuell avsyring skal fugene alltid fuktes på forhånd. Undersøk først om flisene tåler en avsyring.

Du må ikke blande forpakninger av forskjellig størrelse og forpakninger fra ulike produksjoner på samme overflate.
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS05
Etsende
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H242
Brannfarlig ved oppvarming.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H318
Gir alvorlig øyeskade.
H335
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261
Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P303
VED HUDKONTAKT (eller håret):
P305
VED KONTAKT MED ØYNENE:
P313
Søk legehjelp.
P333
Ved hudirritasjon eller utslett:
P338
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P353
Skyll/dusj huden med vann.
P361
Tilsølte klær må fjernes straks.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer 06307