Malningsvask

1L
ART.NR: 18422
Malervask rengjør effektivt malte overflater innendørs. Ingen etterskylling er nødvendig.
Vis mer
Fra
stk
Lager i butikk Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
Søk etter postnummer

Malningsvask

Malervask rengjør effektivt malte overflater innendørs. Ingen etterskylling er nødvendig.

Bruk

Beskytt planter mot direkte sprut ved å dekke over dem. Dekk også over glass og fliser slik at de ikke blir utsatt for langvarig eksponering for vaskemidler, som kan ha en svakt etsende effekt. Middelet kan gi tørr og sprukken hud ved langvarig kontakt, så bruk derfor vernehansker og vernebriller ved risiko for sprut. Bruk en myk børste eller svamp.

Oppbevares frostfritt.

pH-konsentrat ca. 13,0

Anvendelse

Beskytt planter mot direkte sprut ved å dekke over dem. Dekk også over glass og flis for å unngå langvarig eksponering av vaskemiddel, noe som kan ha en svakt etsende effekt. Middelet kan gi tørr og sprukken hud ved langvarig kontakt, bruk derfor vernehansker og vernebriller ved risiko for sprut. Bruk blandingskar for å unngå forveksling med f.eks. mat og drikke.

Dosering

Vedlikeholdsvask av lett tilsmussede flater.
4 dl til 10 l vann

Rengjøring før maling:

2 dl til 1 l vann
Vis mer
Merking
GHS05
Etsende
Informasjon om farer
H314
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Informasjon om beskyttelse
P260
Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P301
VED SVELGING:
P303
VED HUDKONTAKT (eller håret):
P310
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P330
Skyll munnen.
P331
IKKE framkall brekning.
P353
Skyll/dusj huden med vann.
P361
Tilsølte klær må fjernes straks.
P405
Oppbevares innelåst.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Leverandørens artikkelnummer 18422
Last ned mer informasjon