Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart

Vareinformasjon

Elementfarge
Hvit elementfarge til bruk på alle typer radiatorer og metalldeler som utsettes for varme (opptil 80 °C).
Inneholder 400 ml.

LAST NED MER INFORMASJON

RASKE FAKTA

Farge Hvit
Leverandørens artikkelnummer 994086

Merking

Brannfarlig
Helsefare
Fareutsagn
H222 Extremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Forsiktighetsutsagn
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P305 VED KONTAKT MED ØYNENE:
P313 Søk legehjelp.
P337 Ved vedvarende øyeirritasjon:
P338 Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351 Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P410 Beskyttes mot sollys.
P412 Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.
P501 Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.