Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart

Vareinformasjon

Spraylakk høyglans
For å få en fin finish på alle overflater anbefaler vi denne klarlakken i sprayform. Kan brukes på sprayfarge, metalliske farger, fluoriserende farger og granittfarger. Høyglans.

LAST NED MER INFORMASJON

RASKE FAKTA

Farge Klar
Leverandørens artikkelnummer 900473
Overflate Blank

Merking

Brannfarlig
Helsefare
Miljøfare
Fareutsagn
H222 Extremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Forsiktighetsutsagn
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P410 Beskyttes mot sollys.
P412 Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.
P501 Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.