Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart
Glem ikke!Produkter som kompletterer Addaplan Fiber Avrettingsmasse:

Vareinformasjon

Addaplan Fiber Avrettingsmasse
Flytsparkel fra Adda er en fiberbasert hurtigherdende avrettingsmasse spesielt utviklet for våtrom. Brukes på underlag som betong, gips, treverk, sponplater og keramiske fliser. Flytsparkelen er varmefordelende og tåler temperaturbelastning fra gulvvarme og rør til vannbåren varme.


- Fiberarmert avrettingsmasse for innebruk
- Lett å bygge fall til sluk
- Underlag: betong, gips, tre, sponplater og fliser
- Godkjent for el-varmekabler og våtrom (SINTEF)
- Meget sterk, Industrigulvkvalitet
- Må overdekkes med smøremembran på våtrom

Bruk

Underlaget skal være rengjort, støvsugd og fritt for vann og fett. Overflaten skal primes. Ferdigblandet masse skal brukes innen 20 minutter.

Tekniske data

Brukstemperatur: minst +8°C
Tørketid: gangbar etter ca 4 timer, flissetting etter ca 5 timer, membranlegging etter ca 24 timer Blanding: 2,8-3,2 liter vann til 20 kg tørrbruk
Forbruk: 1,7 kg tørr masse gir 1 liter flytende masse som dekker 1 mm på 1 kvm
Lagres: tørt i ca 6 måneder etter produksjonsdato (se sekk)

RASKE FAKTA

Leverandørens artikkelnummer FLBAD
Merke Adda

Merking

Helsefare
Fareutsagn
H315 Irriterar huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
EUH401 Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.
Forsiktighetsutsagn
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302 VED HUDKONTAKT:
P305 VED KONTAKT MED ØYNENE:
P313 Søk legehjelp.
P337 Ved vedvarende øyeirritasjon:
P338 Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351 Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P352 Vask med mye såpe og vann.
P501 Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.