Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart

Vareinformasjon

Avretningsmasse

Produktinformasjon

En fiberforsterket avrettingsmasse kun er beregnet for innendørsbruk, og gir et jevnt underlag for gulvlegging. Massen tåler gulvvarme, dekkelaget skal i så fall være minst 10 mm over elektrisk sløyfe og 20 mm over vannsløyfen.

Passende underlag

Avrettingsmasse kan brukes på følgende underlag: betong, klinker, lettbetong, gulvgips, homogen PVC og gulvsponplate i tilfelle denne er minst 22 mm og er låst på minst C/C 600 mm.

Forberedelser

Begynn med å undersøke om gulvet er sterkt nok for belastningen den skal bære. Videre skal underlagets temperatur samt temperaturen i lokalet være mellom +10 grader til +25 grader Celsius. På vinterstid skal massen oppbevares ved romtemperatur før bruk.

Er underlaget av nystøpt betong må denne være minst tre måneder gammel. Eldre betong skal rengjøres for gammel maling, gipsstøv, olje, sementhud, m.m. Ofte holder det ikke å bare støvsuge overflaten: sliping, skjerping eller fresing kan være nødvendig for å oppnå et godt underlag.

Til slutt skal sprekker og gulvbrønner tettes for å hindre eventuell lekkasje. Er flaten som skal dekkes med avrettingsmasse større enn ti kvadratmeter bør den deles inn i mindre deler.

Priming

Påse at gulvet primes med gulvprimer før avrettingsmassen påføres. Følg anvisningene på forpakningen.

Blanding av avrettingsmasse

En sekk med pulver på 25 kilo med 4,4 til 4,5 liter drikkevann. Begynn med å helle riktig vannmengde i en passende blandebeholder. Tilsett deretter pulveret, påse at du kun blander hele sekker. Bland deretter pulver og vann med en boremaskin utstyrt med visp. Når du oppnår en homogen masse skal denne blandes i ytterligere to minutter.

Påføring

Hell ut den ferdigblandede massen på gulvet og bearbeid flaten med en tannsparkel til du får en glatt flate.

LAST NED MER INFORMASJON

RASKE FAKTA

Leverandørens artikkelnummer 53700EM
Pakkevekt 25 kg

Merking

Etsende
Helsefare
Fareutsagn
H315 Irriterar huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
Forsiktighetsutsagn
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302 VED HUDKONTAKT:
P305 VED KONTAKT MED ØYNENE:
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P338 Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351 Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P352 Vask med mye såpe og vann.