Kinesisk treolje Klar

1 L, løsemiddelbasert
Artikkelnummer: 19875
Vekt: 0.95
Førsteklasses, vannavvisende treolje. Brukes ved værbeskyttende behandling av tre.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
2-5 hverdager
Fra
Org. pris 165   kr Du sparer 24 75 kr Ekstrapris 140   kr /stk
stk
Kinesisk treolje Klar
Førsteklasses, vannavvisende treolje. Brukes ved værbeskyttende behandling av tre. Treoljen passer som første behandling ved f.eks. vedlikehold av hagemøbler, plankebro, vinduer, fasader og snekkerarbeid.

Forarbeid

Underlaget skal være rent, tørt og fast, stålbørstet og/eller slipt. Fjern løst, porøst og nedbrutt tre.

Påføring

Olje inn underlaget med pensel eller klut inntil flaten slutter å absorbere oljen. Vent noen minutter og tørk deretter bort overflødig olje med en klut eller svamp. Treoljen skal trenge inn i underlaget, ikke være et belegg.

Gjenta gjerne behandlingen flere ganger i året, spesielt om høsten.

Kluter dynket i olje kan være selvantennende og må derfor uskadeliggjøres.
Last ned mer informasjon
Merking
GHS07
Helsefare
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
H317
Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H412
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273
Unngå utslipp til miljøet.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302
VED HUDKONTAKT:
P313
Søk legehjelp.
P333
Ved hudirritasjon eller utslett:
P352
Vask med mye såpe og vann.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer 19875
Type Treolje
DIY Category Houses & Holiday houses
Product requires a certified installer Nei