Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart
Vis alle varianter

Vareinformasjon

Kinesisk treolje
Førsteklasses, vannavvisende treolje. Brukes ved værbeskyttende behandling av tre. Treoljen passer som første behandling ved f.eks. vedlikehold av hagemøbler, plankebro, vinduer, fasader og snekkerarbeid.

Forarbeid

Underlaget skal være rent, tørt og fast, stålbørstet og/eller slipt. Fjern løst, porøst og nedbrutt tre.

Påføring

Olje inn underlaget med pensel eller klut inntil flaten slutter å absorbere oljen. Vent noen minutter og tørk deretter bort overflødig olje med en klut eller svamp. Treoljen skal trenge inn i underlaget, ikke være et belegg.

Gjenta gjerne behandlingen flere ganger i året, spesielt om høsten.

Kluter dynket i olje kan være selvantennende og må derfor uskadeliggjøres.

LAST NED MER INFORMASJON

RASKE FAKTA

Bruksområde Terrassebord
Farge Klar
Leverandørens artikkelnummer 19875
Type Treolje

Merking

Helsefare
Miljøfare
Fareutsagn
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Forsiktighetsutsagn
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302 VED HUDKONTAKT:
P313 Søk legehjelp.
P333 Ved hudirritasjon eller utslett:
P352 Vask med mye såpe og vann.
P501 Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.