Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart
Vis alle varianter

Vareinformasjon

Murgrunning V
Midun Primer Puss & Betong er en vannbasert primer for mineralske underlag, som betong, sement- og kalksementpussede flater samt for kalksandstegl ute og inne. Den egner seg også bra som primer på underlag som tidligere er malt med sement-, kalksement- og silikatmalinger. Ytterligere et bruksområde er som fasadeimpregnering på teglstein, som støvbinder, som hefteprimer på betonggulv eller for å binde gamle kalkmalte flater.

OBS! Midun Primer Puss & Betong skal alltid brukes på umalte, reinskrapte og vaskede puss- og betongflater før de males med Midun Puss- & Betongmaling.

Smarte malertips


Forberedelser
Begynn alltid med å lese igjennom bruksanvisningen på malingsboksen, og husk på å være grundig helt fra starten. Godt verktøy og et godt forarbeid legger grunnlaget for et vellykket maleresultat. Lufttemperatur og overflatetemperatur er også viktig for et godt resultat. Nedre temperaturgrense for Midun Primer Puss- og Betong er 8 grader. Dekk til og masker alle detaljer på huset som ikke skal males. Dekk over vinduer, fordi produktet virker etsende på glass. Underlaget skal være rent, tørt og fast. Børst eller skrap bort løs gammel puss, kalk og maling. Slip og vask tidligere malte flater med fasadevask og skyll med vann.

Maling

Ikke mal i direkte sollys eller på solvarme flater. Mal heller ikke når det er fare for regn i løpet av det nærmeste døgnet eller dugg i løpet av 1-2 timer etter at du er ferdig med å male. Unngå kontakt med øynene, bruk vernebriller og beskyttelseshansker. Påfør primer på hele underlaget med pensel, rull eller en hagesprøyte. Primeren er overmalbar med Midun Puss & Betong-maling etter 2-4 timer.

Etter malingen

Tørk av pensler og verktøy grundig før rengjøring med vann. Lukk boksen etter bruk.

Ta hensyn til naturen vår

Ikke tøm ut maling i avløpet. Grunnen er at dette kompliserer renseprosessen i renseanlegget. Lever inn maling som er blitt til overs, tomme bokser og løsningsmiddel til miljøstasjonen/gjenvinningen i kommunen hvor du bor.

Lykke til med malejobben din!

LAST NED MER INFORMASJON

RASKE FAKTA

Bindemiddel Vannbasert
Bruksområde Puss/Betong
Leverandørens artikkelnummer 197000
Merke Midun
Type Primer
Volum 1 l

Merking

Etsende
Giftig
Helsefare
Miljøfare
Fareutsagn
H301 Giftig ved svelging.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H331 Giftig ved innånding.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Forsiktighetsutsagn
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302 VED HUDKONTAKT:
P305 VED KONTAKT MED ØYNENE:
P313 Søk legehjelp.
P337 Ved vedvarende øyeirritasjon:
P338 Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351 Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P352 Vask med mye såpe og vann.