Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart
Vis alle varianter

Vareinformasjon

Terrassebeis
Terrassebeis er en silikonalkydbasert oljebeis med en høy vann- og UV-resistens. Den egner seg godt for alt impregnert tre utendørs der en kulørt overflate ønskes. Eksempelvis terrasser utendørs, hagesnekkerier og møbler. Terrassebeisens egenskaper gjør den anvendbar på eksotiske og harde treslag som teak. Terrassebeis inneholder aktiv muggbeskyttelse, gjør treet vannavvisende og motvirker sprekkdannelser.

Før maling

Start alltid med å lese gjennom bruksanvisningen på malingsspannet, og pass på å være nøye fra starten av. Godt verktøy og et grundig forarbeid legger grunnlaget for et vellykket resultat.

Rom- og utetemperatur er også viktig for sluttresultatet. Ikke mal om det er kaldere enn 8 grader. Sjekk at fuktnivået i treet er maks 16% før maling.

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Skrap eller børst med stålbørste på underlaget for å få bort løs maling og løse trefibre, samt for å matte ned blanke malingsflater. Børst så bort løstsittende støv og smuss.

Maling


Når forarbeidet er ferdig, kan selve malingen begynne. Påfør terrassebeisen med pensel, klut eller ved å dyppe virket til underlaget er mettet. Etter noen minutter tørkes overflødig maling bort med klut eller svamp. Terrassebeisen skal ikke lage en film på flaten, men bør trenge ordentlig inn i underlaget. La overflaten tørke og gjenta behandlingen ved behov.

Beisen er overmalbar etter 24 timer.

Det høye faststoffinnholdet i terrassebeisen gjør at den ikke egner seg som grunningsolje for senere overmaling.

Etter maling


Tørk nøye av pensler og verktøy før rengjøring i white spirit. Lukk boksen helt etter bruk og sørg for oppbevaring utenfor barns rekkevidde.

Advarsel! Kluter som er dynket i olje kan være selvantennende og må derfor uskadeliggjøres.

Vær forsiktig med naturen vår


Hell ikke maling i avløpet. Det vanskeliggjør rengjøringsprosessen hos avløpsverket. Malingrester og løsemiddel leveres til miljøstasjonen i din kommune.

RASKE FAKTA

Bruksområde Terrassebord
Farge Brun
Leverandørens artikkelnummer 19091
Type Dekkbeis
Volum 3 l

Merking

Helsefare
Miljøfare
Fareutsagn
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Forsiktighetsutsagn
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302 VED HUDKONTAKT:
P313 Søk legehjelp.
P333 Ved hudirritasjon eller utslett:
P352 Vask med mye såpe og vann.
P501 Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.