Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart

Vareinformasjon

Treolje 4,6L
Treolje 30 Classic er en lakkbasert treolje av tradisjonell type laget av linolje med god mugg- og vannbeskyttelse. Oljen trenger dypt inn i treet for best mulig beskyttelse.

Treolje Classic inneholder lakk som er et løsemiddel og kan være skadelig for miljøet.

Farge: Klar, fargeløs olje
Mengde: 4,6 liter
30 % = Oljens tørrstofft (Den resterende prosent som blir etter att løsemiddel, blandt annet, er fordampet)

Påføring

Underlaget skal være tørt og rent slik at oljen trenger inn på beste måte. Treet rengjøres enkelt med såpe og lunkent vann. Tre som har stått ute vaskes med algefjerner før olje påføres. Påfør oljen med pensel, svamp eller rulle. Pass på at oljen fordeles i et tynt og jevnt lag. Tørk bort overflødig olje etter ca en time. Om overflaten kjennes tørr enkelte steder kan det påføres en runde til med olje.

Husk!

Treolje Classic inneholder fungicider mot alger og muggvekster, og er derfor ingen passende olje for flater som skal komme i kontakt med f.eks mat.

Det er en risiko for selvantenning av brukte filler, twist osv. Legg brukte filler, twist osv i vann ett døgn før de kastes, eller brenn dem umiddelbart.

LAST NED MER INFORMASJON

RASKE FAKTA

Bruksområde Terrassebord
Farge Fargeløs
Leverandørens artikkelnummer 19871
Pakkevekt 4.3 kg
Type Treolje
Volum 4.6 l

Merking

Helsefare
Miljøfare
Fareutsagn
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Forsiktighetsutsagn
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302 VED HUDKONTAKT:
P313 Søk legehjelp.
P333 Ved hudirritasjon eller utslett:
P352 Vask med mye såpe og vann.
P501 Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.