PU700 Steinlim

500ml 2in1
Artikkelnummer: 18047
Vekt: 0.6
1-komponent fuktherdende skumlim på polyuretanbase, til horisontal liming av materialer i stein. Limet leveres i trykkbeholder med freonfri drivgass og 2-i-1-ventil.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
2-5 hverdager
Fra
127   kr /stk
stk
PU700 Steinlim
1-komponent fuktherdende skumlim på polyuretanbase, til horisontal liming av materialer i stein. Limet leveres i trykkbeholder med freonfri drivgass og 2-i-1-ventil. Utviklet for å erstatte sement (en flaske erstatter cirka 20 kg sement) for montering av stein og murblokker av/mot betong, fliser, sandstein og gips. F.eks. murer, vegger, trapper osv.

Utmerkede egenskaper

– Binder sammen stein- og murblokk uten strøm vann eller sement
– Hurtigbindende, kan håndteres etter 15 minutter (ved 20 °C)
– Cirka tre ganger sterkere enn "vanlig" monteringslim
– Søt-, salt- og kalkvannbestandig, tåler svake syrer og etsende blandinger
– Limer også tre/tre, tre/betong samt metall og aluminium mot sugende overflater
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
GHS08
Kronisk helsefare
Informasjon om farer
H222
Extremt brannfarlig aerosol.
H229
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332
Farlig ved innånding.
H334
Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H335
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H351
Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H373
Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
EUH208
Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer 995273