Reparasjon & flisefiks Illbruck

UTGÅENDE, Sementbasert reparasjonsmasse, 1 kg
Artikkelnummer: 18098
Vekt: 1.1
Sementbasert, plastforsterket, vannfast og frostsikker fix og reparasjonsmasse.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
2-5 hverdager
Klikk & hent
Fra
59 95 kr /stk
stk
Reparasjon & flisefiks Illbruck
Sementbasert, plastforsterket, vannfast og frostsikker fix og reparasjonsmasse.

Bruksområde

Reparasjon og utfylling av ujevnheter, hull og skader på teglstein, betong, puss, gips og malte overflater. Forankrer beslag, spiker og skruer, o.l.

Montering av alle typer naturstein og keramiske vegg- og gulvfliser. Flislegging på varmegulv.
Last ned mer informasjon
Merking
GHS05
Etsende
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H315
Irriterar huden.
H318
Gir alvorlig øyeskade.
H335
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P260
Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302
VED HUDKONTAKT:
P305
VED KONTAKT MED ØYNENE:
P313
Søk legehjelp.
P333
Ved hudirritasjon eller utslett:
P338
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P352
Vask med mye såpe og vann.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer 995193
Varemerke Illbruck