Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart
Glem ikke!Produkter som kompletterer Flytstøp ADDA:

Vareinformasjon

Flytstøp ADDA
Hurtigtørkende grovbetong fra Adda er en hurtigherdende grovbetong for ute- og innendørs bruk. Passer utmerket for garasjegulv, terrasser, støping over varmekabler, for å lage et fall og for å jevne ut ujevnheter og lignende.

- Hurtigherdende flytbetong
- Velegnet til garasjegulv (tåler piggdekk)
- Flytende, selvkomprimerende betong
- Sterk, tåler stor trykkbelastning (45 MPa)
- Lett å bygge fall til sluk
- Til vannbåren varme/ varmekabler
- Godt egnet for fallbygging
- Membranen kan legges under Adda Flytstøp

Bruk

Underlaget skal være fritt for løse partikler, støv, olje, fett og lignende. Sugende underlag må primes. Gammel betong og porøse flater fuktes før påføring. Utendørs fuktes sugende flater før betongen legges på. Rengjør redskap umiddelbart i vann.

Tekniske data

Brukstemperatur: minst +5°C
Blanding: 2,5-2,8 liter vann til 20 kg tørrbruk
Lagres: frostfritt i opptil 1 år i uåpnet pakning

RASKE FAKTA

Leverandørens artikkelnummer FLF
Merke Adda

Merking

Etsende
Helsefare
Fareutsagn
EUH401 Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.
H315 Irriterar huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Forsiktighetsutsagn
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302 VED HUDKONTAKT:
P305 VED KONTAKT MED ØYNENE:
P313 Søk legehjelp.
P338 Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351 Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P352 Vask med mye såpe og vann.
P501 Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.