Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart
Vis alle varianter

Vareinformasjon

Frostfri SL Adda
Frostfri fra Adda er en frysepunktsenkende og herdingsakselererende tilsetning til sementbruk som brukes ved lave temperaturer. Frostfri kan senke frysepunktet ned til -10°C. Produktet gir ikke korrosjon ved armering. Kan gi noe saltutslag, men dette forsvinner etter hvert.

• Hindrer at blandevannet fryser
• Økt dosering gir anvendelse ned til -15°C
• Akselerer sementavbinding (størkning), noe som er nødvendig ved lavere temperaturer
• Tillater bruk av mørtel/ lim når man forventer frostnetter
• Kloridfri
• Beskytter armering
• Miljøvennlig

Bruk

Kan brukes i sementbasert kakkel- og klinkerfix, samt i murbruk. Bland løsningen i vannet før bruket blandes.

Tekniske data

Mengde: 1 liter
Forbruk: ned til -5°C 0,25 lit/1 liter blandingsvann, ned til -10°C 0,4 lit/1 liter blandingsvann.

RASKE FAKTA

Leverandørens artikkelnummer E025
Merke Adda
Volum 1 l

Merking

Oksiderende
Helsefare
Fareutsagn
EUH401 Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.
H272 Kan forsterke brann. Oksiderende.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
Forsiktighetsutsagn
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P220 Må ikke brukes/oppbevares i nærheten av tøy /.../brennbare materialer.
P264 Vask... grundig etter bruk.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P305 VED KONTAKT MED ØYNENE:
P338 Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351 Skyll forsiktig med vann i flere minutter.