Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart
Vis alle varianter

Vareinformasjon

Frosttilsetning
Hey'di Frost KF er et flytende tilsetningsmiddel som senker frysepunktet på mørtel og puss, og muliggjør murarbeid ned til - 15°C. Hey'di Frost KF virker også som aksellerator og påskynder herdingen. I tillegg til å bruke Hey'di Frost KF anbefales vanlige vinterforholdsregler ved muring og pussing i kuldegrader, som lunkent blandevann, forvarming av underlag og tilslag og tildekking.

Bruksområder

Hey'di Frost KF benyttes både til fabrikkfremstillet ferdigmørtel, og til sementmørtel som blandes på arbeidsstedet.

Utblanding - Bruksmåte

Hey'di Frost KF tilsettes blandevannet til mørtelen etter tabellen. Ikke oppbevar Hey'di Frost KF-vann i friluft i kuldegrader, da herdetiden for mørtel forlenges betydelig ved at det benyttes blandevann med temperatur under frysepunktet.

Lagring

Lagres i inntil 2 år.

Pakning

1 liter flaske og 10 liter kanne.

Tekniske data

Farge og form: klar til svakt gulfarget væske
Densitet: ca.1,4 kg/dm³
Tørrstoffmengde: ca. 40%
pH: ca. 6,5
Kloridinnhold: <0,10% av vekt

RASKE FAKTA

Leverandørens artikkelnummer 309
Pakkevekt 1 kg
Volum 1 l

Merking

Etsende
Helsefare
Fareutsagn
H302 Farlig ved svelging.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
Forsiktighetsutsagn
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P301 VED SVELGING:
P305 VED KONTAKT MED ØYNENE:
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P313 Søk legehjelp.
P338 Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351 Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P501 Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.