Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart

Vareinformasjon

Fundamentsement 25 kg

RASKE FAKTA

Leverandørens artikkelnummer 0108
Pakkevekt 25 kg

Merking

Etsende
Helsefare
Fareutsagn
H315 Irriterar huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Forsiktighetsutsagn
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302 VED HUDKONTAKT:
P304 VED INNÅNDING:
P305 VED KONTAKT MED ØYNENE:
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P313 Søk legehjelp.
P332 Ved hudirritasjon:
P338 Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P340 Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P351 Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P352 Vask med mye såpe og vann.
P362 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
P501 Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.