Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart
Glem ikke!Produkter som kompletterer Grunning/Primere Topflex Adda:

Vareinformasjon

Grunning/Primere Topflex Adda
Primer Topflex fra Adda er en elastisk fuktsperrende primer for grunning som øker flatens hefteegenskaper for oppsett av keramiske fliser som kakkel og klinkerflis. Passer til underlag innendørs som gipsplater, fiberplater, sponplater, puss og gamle keramiske fliser, vinyl og lignende. Primeren er tilsatt farge for at det skal være lettere å se hvor den er påført.

- Grunning/ Primer for ute/ innebruk
- Skal brukes på alle underlag og mellom sjikt (men ikke oppå membran)
- Øker vedheft mellom sjiktene
- Kan brukes ved liming av flis på flis
- Systemgodkjent for våtrom (SINTEF)
- Øker styrken i underlaget
- Binder reststøvet fra underlaget

Kort tørketid

Underlaget skal være rent, tørt og fettfritt. Bland primeren med to deler vann for sugende underlag. Legg på primeren med pensel eller rulle. Når flaten kjennes tørr innen en time i +20°C, kan leggingen starte. Rengjør redskap umiddelbart i vann.

Tekniske data

Tørketid: 15-60 minutter i +20°C
Brukstemperatur: minst +5°C
Forbruk: 0,1 kg/kvm

RASKE FAKTA

Leverandørens artikkelnummer L44
Merke Adda

Merking

Helsefare
Fareutsagn
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
Forsiktighetsutsagn
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P264 Vask... grundig etter bruk.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P305 VED KONTAKT MED ØYNENE:
P313 Søk legehjelp.
P337 Ved vedvarende øyeirritasjon:
P338 Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351 Skyll forsiktig med vann i flere minutter.