Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart

Vareinformasjon

Movin Impregnering Adda
Diffusjon impregnering fra Adda er et impregneringsmiddel for sugende underlag som tegl, betong, puss, fuger i bad, skifer, naturstein og alle typer av interiørstein. Behandlingen blir usynlig og kleber ikke når væsken tørker. Den impregnerte flaten blir lettere å holde ren. Den kan overmales og behandlingen minsker saltutslag. Kan brukes både inne og ute.

Bruk

Underlaget skal være tørt, rent og uten fett og støv. Bruk impregneringen ufortynnet. Sprøytes eller pensles på underlaget fyldig slik at underlaget mettes. Overflødig impregnering tørkes bort. Brukes ikke i sterk sol eller regn. Sørg for god gjennomtrekk. Søl tørkes bort omgående med white spirit.

Tekniske data

Brukstemperatur: minst +5°C
Tørketid: støvtørr etter 2-4 timer Forbruk: Ca 1 liter/5m2

RASKE FAKTA

Leverandørens artikkelnummer O74
Merke Adda

Merking

Brannfarlig
Helsefare
Kronisk helsefare
Miljøfare
Fareutsagn
H226 Brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterar huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Forsiktighetsutsagn
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P233 Hold beholderen tett lukket.
P235 Oppbevares kjølig.
P240 Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.
P241 Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert.
P242 Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister.
P243 Treff tiltak mot statisk elektrisitet.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P264 Vask... grundig etter bruk.
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P301 VED SVELGING:
P303 VED HUDKONTAKT (eller håret):
P304 VED INNÅNDING:
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P331 IKKE framkall brekning.
P340 Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P353 Skyll/dusj huden med vann.
P361 Tilsølte klær må fjernes straks.
P370 Ved brann:
P378 Slukk med:....
P391 Samle opp spill.
P403 Oppbevares på et godt ventilert sted.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.