Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart

Vareinformasjon

Tørrbetong Fin
En sekk bestående av sement, sand (0-4 mm kornstørrelse) og tilsetningsmiddel. Innholdet blandes kun med vann til en brukbar betongmasse.

Bruksområde

Finbetong brukes til støpningsarbeid både innen- og utendørs, der tykkelsen skal være mellom 20 og 100 mm og det er behov for vann- og frostbestandighet. Finbetong gir en fin, glatt overflate og brukes som regel der hvor betongens overflate skal være synlig, for eksempel i trapper, gulv, balkonger osv. Finbetong kan også brukes til hobbystøping av krukker og lignende.

Forbruk

En sekk finbetong gir rundt 13 liter ferdig utblandet betong.

Oppbevaring

Sekkene skal oppbevares tørt. Lagringstiden er minst seks måneder i uåpnet originalforpakning.

Blanding

Bland en sekk med tre liter vann i en blandemaskin. Ved langsom blanding er blandingstiden minst 10 minutter. Ved manuell blanding trengs lengre tid. Pass på at betongen blandes godt.

Etter støpning

Betongen bør beskyttes mot regn det første døgnet. Dekk den med en plastpresenning. Deretter skal betongen vannes to til tre ganger i døgnet i tre til fem døgn. Dette fordi varme påskynder herdingen og reduserer risiko for sprekkdannelse og dårlig holdbarhet. Hvor ofte eller hvor lenge du vanner avgjøres av hvor varmt og hvor mye sol det er.

Støpning i kulde

Det å støpe når det er kaldt øker vanskelighetsgraden. Derfor anbefaler vi deg at du kontakter en fagmann dersom temperaturen er lavere enn +5 grader.

For deg som har erfaring med denne typen betongarbeid, gjelder følgende retningslinjer for støping ved lav temperatur: Du bør bruke varmt vann til betongblandingen (30-40 maks 60 grader) samt varme opp kalde underlag før arbeidet starter, slik at den ferdige betongen holder rundt 20-30 grader. Ved avsluttet støping skal konstruksjonen dekkes med isolasjonsmatter i 3-4 døgn.

LAST NED MER INFORMASJON

RASKE FAKTA

Pakkevekt 25 kg

Merking

Etsende
Helsefare
Fareutsagn
H315 Irriterar huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Forsiktighetsutsagn
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302 VED HUDKONTAKT:
P305 VED KONTAKT MED ØYNENE:
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P338 Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351 Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P352 Vask med mye såpe og vann.

Byggeprosjekt