Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart

Vareinformasjon

Vanntett Adda
Dekorpuss grå fra Adda er en sementbasert slamblanding med dolomitt som kan brukes som dekormaling på mur og betong. Produktet gir en vanntett og dekorativ overflate som samtidig er diffusjonsåpen.

Bruk

Underlaget kan vara betong, lettbetong, sprøytebetong, tegl eller annen mur. Underlaget skal være rent og sugende flater må fuktes rikelig. Skader og dårlig fylte fuger fikses før maling. Påfør to lag.

Tekniske data

Brukstemperatur: minst +8°C, tåler ikke frost under herdingen (48 timer)
Blanding: 5-6,4 liter vann per 20 kg, 4-4,5 liter vann per 20 kg gir tregtflytende konsistens for sparkling
Forbruk: Ca 1 kg/m2, på puss ca 3-5 kg/m2 avhengig av flatens størrelse og underlag.
Lagres: Tørt i opptil 6 måneder i uåpnet forpakning.

RASKE FAKTA

Leverandørens artikkelnummer L83
Merke Adda

Merking

Etsende
Helsefare
Fareutsagn
EUH401 Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.
H315 Irriterar huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Forsiktighetsutsagn
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302 VED HUDKONTAKT:
P305 VED KONTAKT MED ØYNENE:
P313 Søk legehjelp.
P338 Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351 Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P352 Vask med mye såpe og vann.
P501 Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.