Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

85449977
  • Ekstra stort utvalg i nettbutikken
  • Kjøp alt til byggeprosjektet
  • Rask levering av dine varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart

Pussmørtel

CS1, 25kg, Art.-nr.: 0113, Vekt/enhet: 25 kg
Pussmørtel

Putsbruk C är ett torrbruk bestående av cement, kalk och natursand i proportionerna 50/50/650

Vareinformasjon

75
95
/stk
(3,03/kg)

Vareinformasjon

Pussmørtel
Puss og mørtel C er et tørt produkt bestående av sement, kalk og natursand i forholdene 50/50/650. Det blandes kun med vann og gir en blanding egnet for pussing eller muring.

Bruksområde

Mørtelen egner seg godt for slamming både innen- og utendørs. Den kan også brukes til renovering av konstruksjoner som tidligere er pusset med kalk/sementbasert mørtel.

Materialforbruk

Ca 18 kg/m² ved 18 mm tykt lag.

Oppbevaring av sekkene

Sekkene må oppbevares tørt. Lagringstiden er minst seks måneder i åpnet originalforpakning.

Blandning

Blandes i sementblander i ca 10 minutter. Begynn med en liten del vann, og deretter tørr mørtel og vann vekselsvis.

Generelle tips ved pussing

Pussing på ny eller gammel overflate er forskjellig.

Om du skal pusse en gammel flate må du vite hva slags mørtel det er pusset med tidligere, og hvilken mørtel den passer sammen med. Det er svært viktig at den mørtelen du velger å bruke er like sterkt som den gamle. Ved varmt og tørt klima innendørs er det også nødvendig å vanne underlaget først for å få bedre heft. Pusser du på et sugende underlag skal dette slammes, og det gjør du ved å bløte opp mørtel i vann til det får en vellingslingnende konsistens og deretter påfører det på underlaget i et 2-3 mm tykt lag.

Når dette laget begynner å lysne er det tid for å legge på pussen. For å få en så slett vegg som mulig, kan det være smart å spikre opp noen lekter å pusse mot, og ribbene bør være 10-15 mm tykke og sitte loddrett på ca en halvmeters avstand fra hverandre. Legg deretter på rikelig med mørtel og dra så en murerskje nedenfra og opp langs med ribbene med en sigende bevegelse. På den måten vil pusslaget bli helt slett. Når veggen er ferdigpusset fjernes ribbene og hullene tettes igjen med puss. Ved tørt og varmt klima, anbefales ettervanning to ganger pr dag i tre til fem dager.

Herding

Mørtelen begynner å hardne etter ca fire timer. Temperatur og luftfuktight påvirker herdingstiden.

LAST NED MER INFORMASJON

RASKE FAKTA

Pakkevekt 25

Merking

Brannfarlig
Etsende
Helsefare
Fareutsagn
H226 Brannfarlig væske og damp.
H315 Irriterar huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
Forsiktighetsutsagn
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302 VED HUDKONTAKT:
P305 VED KONTAKT MED ØYNENE:
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P338 Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351 Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P352 Vask med mye såpe og vann.
Loading...
Sjekk våre
Våre bestselgere
48x98_Konstruksjonsvirke
48x98 Konstruksjonsvirke
C24
Pris fra:
13 85 /lm
48x48_Lekt
48x48 Lekt
Justert
Pris fra:
7 45 /lm
Fuktsperre
Fuktsperre
0,15mm, 2,6X15m
239 00 /stk
23x48_Lekt
23x48 Lekt
Kl. 1
5 45 /lm
Gipsplate
Gipsplate
13x1200x2400mm
69 95 /stk