Tak- & grunnfuging Illbruck

UTGÅENDE, Fiberforsterket, 300 ml
Artikkelnummer: 18114
Vekt: 0.38
Fiberarmert og gummiforsterket asfaltsparkel med tilsetningsstoffer som gir feste selv på fuktige flater (f.eks. ved akutte legginger i regnvær).
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
2-5 hverdager
Klikk & hent
Fra
79 95 kr /stk
stk
Tak- & grunnfuging Illbruck
Fiberarmert og gummiforsterket asfaltsparkel med tilsetningsstoffer som gir feste selv på fuktige flater (f.eks. ved akutte legginger i regnvær). Danner en elastisk og tett fuge som er svært motstandsdyktig mot alle værtyper.

Bruksområde

Vedlikehold og reparasjon av takpapp, asfalt- og tjæreflater, takplater, skifer, teglstein og betong. Nødreparasjoner, lekkasjer der underlaget er vått Tetning og legging under bakken, f.eks. ved rørgjennomføringer og sprekker i grunnmur, kompletterende tetning av platon-matter mot bakken, osv. Reparasjoner og vedlikehold av trebåter, understell på biler, busser, mm.
Last ned mer informasjon
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H226
Brannfarlig væske og damp.
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Informasjon om beskyttelse
P101
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103
Les etiketten før bruk.
P210
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P235
Oppbevares kjølig.
P261
Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271
Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P301
VED SVELGING:
P304
VED INNÅNDING:
P310
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P340
Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P403
Oppbevares på et godt ventilert sted.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer 995197