Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart

Vareinformasjon

Asfaltkitt Trebolit
Asfaltpasta med fibrer for reparasjon av sprekker og hull i asfaltbasert takpapp.

Bruksområde:

Asfaltkitt er et asfaltprodukt med fiberarmering. Konsistensen er pastaaktig. Den er beregnet på reparasjon av sprekker, hull og utette skjøter i asfaltbasert takpapp. Brukes ofte før vedlikehold med takmasse. Asfaltkitt inneholder heftmiddel og fester på fuktige overflater.

Bruksanvisning:

Børst den skadede overflaten fri for løse partikler. Påfør deretter asfaltkittet ved hjelp av sparkel eller stiv pensel. Eventuelt kan forsterkning gjøres med vev som trykkes fast i kittet. Legg da ytterligere et sjikt over veven.

Ved behov kan taket påføres takmasse så snart det har dannet seg en hinne på asfaltkittet.

Innhold:

Nafta (pet­roleum), avsvovlet tung (< 0,1 % bensen) solventnafta (petroleum), lett aromatisk (< 0,1 % bensen) Rockfiber 615.

BRANNFARLIG.

FARLIG: RISIKO FOR ALVORLIG HELSESKADE VED LANGVARIG EKSPONERING GJENNOM INNÅNDING.

FARLIG: KAN GI LUNGESKADE VED INNTAK. SKADELIG FOR ORGANISMER SOM LEVER I VANN, KAN FORÅRSAKE SKADELIGE LANGTIDSEFFEKTER I VANN.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Sørg for god ventilasjon. Må ikke tømmes i avløpet. Unngå inhalering av damp. Unngå hudkontakt. Ved inntak må det ikke fremkalles brekninger. Kontakt lege omgående og vis forpakning eller etikett.

Unngå utslipp i naturen.

LAST NED MER INFORMASJON

RASKE FAKTA

Leverandørens artikkelnummer 60835
Merke Trebolit
Pakkevekt 1 kg
Volum 1 l

Merking

Brannfarlig
Helsefare
Fareutsagn
H226 Brannfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Forsiktighetsutsagn
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P501 Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.