Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart
Vis alle varianter

Vareinformasjon

Asfaltlim Trebolit
Kaldtflytende asfaltlim for liming av takpapp.

Bruksområde:

Asfaltlim er et kaldtflytende asfaltprodukt basert på modifisert oljeasfalt og lettflyktige løsemidler. Det brukes til liming av takpapp ved spikring av asfaltbasert takpapp på treunderlag ved både underlagspapp og enkeltlekking med beskyttende takpapp.

Bruksanvisning:

Stryk ut asfaltlimet med en stiv pensel eller sparkel i et jevnt sjikt 8 cm inn på den spikrede overkanten og noen cm inn på treunderlaget samt en smal linje på pappen underside. Press skjøten sammen nå limet har tørket litt og blitt klebrig. Etterpress i noen timer etter påføring for best resultat.

Forbruk:

Ca 1 liter per 15 lpm papp. Bindingstid: 24 timer ved +20 °C.

Innhold:

Solventnafta (pet­roleum), lett aromatisk (< 0,1 % bensen) Xylen Rockfiber 615.

BRANNFARLIG


FARLIG: RISIKO FOR ALVORLIG HELSESKADE VED LANGVARIG EKSPONERING GJENNOM INNÅNDING.

FARLIG: KAN GI LUNGESKADE VED INNTAK. SKADELIG FOR ORGANISMER SOM LEVER I VANN, KAN FORÅRSAKE SKADELIGE LANGTIDSEFFEKTER I VANN.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Sørg for god ventilasjon. Må ikke tømmes i avløpet. Unngå inhalering av damp. Unngå hudkontakt.

Ved inntak må det ikke fremkalles brekninger. Kontakt lege omgående og vis forpakning eller etikett.

Unngå utslipp i naturen.

RASKE FAKTA

Leverandørens artikkelnummer 60820
Merke Trebolit
Pakkevekt 0.3 kg
Volum 0.3 l

Merking

Brannfarlig
Helsefare
Fareutsagn
H226 Brannfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Forsiktighetsutsagn
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P501 Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.