Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart

Vareinformasjon

Asfaltprimer Trebolit
Asfaltløsning for overflater som skal fuktisoleres eller hvor det skal legges ny takmembran.

Bruksområde:

Asfaltprimer er en tyntflytende asfaltløsning basert på oljeasfalt og lettflytige løsemidler.

Primært brukes den ved forbehandling av overflater som skal fuktisoleres eller tekkes met et nytt sjikt asfaltbasert takpapp. På eldre, uttørkede papptak kan det også brukes før behandling med takmasse.

Bruksanvisning:

Børst overflaten ren for løse partikler og smuss. Stryk primeren ut med en takbørste, rulle eller bruk en sprøyte. Underlaget må være tørt.

Forbruk: 0,2-0,4 liter/m2.
Andel asfalt: Ca 50 %.
Tørketid: 3-4 tim ved +20 °C og normal lufting.
Innhold: Nafta (pet­roleum), avsvovlet tung (< 0,1 % bensen).

BRANNFARLIG.

FARLIG: RISIKO FOR ALVORLIG HELSESKADE VED LANGVARIG EKSPONERING GJENNOM INNÅNDING.

FARLIG: KAN GI LUNGESKADE VED INNTAK. SKADELIG FOR ORGANISMER SOM LEVER I VANN, KAN FORÅRSAKE SKADELIGE LANGTIDSEFFEKTER I VANN.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Sørg for god ventilasjon. Må ikke tømmes i avløpet. Unngå inhalering av damp. Unngå hudkontakt. Ved inntak må det ikke fremkalles brekninger. Kontakt lege omgående og vis forpakning eller etikett.

Unngå utslipp i naturen.

LAST NED MER INFORMASJON

RASKE FAKTA

Leverandørens artikkelnummer 60810
Merke Trebolit
Pakkevekt 5 kg
Volum 5 l

Merking

Brannfarlig
Helsefare
Fareutsagn
H226 Brannfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Forsiktighetsutsagn
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P501 Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.