Takpannerengjøring

5L UTGÅENDE
ART.NR: 18454
Taksteinrengjøring er spesielt utviklet for vask av takstein i betong og tegl.
Vis mer
stk
Lager i butikk Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
Søk etter postnummer

Takpannerengjøring

Taksteinrengjøring er spesielt utviklet for vask av takstein i betong og tegl. Den fjerner effektivt alger, mose, lav og andre organismer.

Anvendelse

Det er to måter å bruke taksteinrengjøringen på. Enten kan middelet sprutes på slik at vær og vind tar seg av resten, eller du lar middelet ligge på taksteinen i noen dager før du går over taket med en høyttrykksvask.
Vis mer
Merking
GHS07
Helsefare
GHS05
Etsende
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
H315
Irriterar huden.
H318
Gir alvorlig øyeskade.
H410
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P264
Vask... grundig etter bruk.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P305
VED KONTAKT MED ØYNENE:
P313
Søk legehjelp.
P332
Ved hudirritasjon:
P338
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P362
Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Leverandørens artikkelnummer 18454
Last ned mer informasjon

Inspirert av våre gjør-det-selv-guider

  • Hva er viktigere enn å ha ett bra tak over hodet? Å legge tak er en stor jobb men riktig utført så holder det lenge. Vårt beste tips? Planlegg prosjektet nøye og få venner til å hjelpe deg. Da blir alt mye enklere og ikke minst morsomme – spesielt på kranselaget som skal finne sted når taket er tett. I denne guiden viser vi deg alt du behøver å vite for et vellykket prosjekt.