Asfaltlim Trebolit

ART.NR: 17303
Kaldtflytende asfaltlim for liming av takpapp.
Vis mer
Volum:
stk
Lager i butikk Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
Søk etter postnummer

Asfaltlim Trebolit

Kaldtflytende asfaltlim for liming av takpapp.

Bruksområde:

Asfaltlim er et kaldtflytende asfaltprodukt basert på modifisert oljeasfalt og lettflyktige løsemidler. Det brukes til liming av takpapp ved spikring av asfaltbasert takpapp på treunderlag ved både underlagspapp og enkeltlekking med beskyttende takpapp.

Bruksanvisning:

Stryk ut asfaltlimet med en stiv pensel eller sparkel i et jevnt sjikt 8 cm inn på den spikrede overkanten og noen cm inn på treunderlaget samt en smal linje på pappen underside. Press skjøten sammen nå limet har tørket litt og blitt klebrig. Etterpress i noen timer etter påføring for best resultat.

Forbruk:

Ca 1 liter per 15 lpm papp. Bindingstid: 24 timer ved +20 °C.

Innhold:

Solventnafta (pet­roleum), lett aromatisk (< 0,1 % bensen) Xylen Rockfiber 615.

BRANNFARLIG


FARLIG: RISIKO FOR ALVORLIG HELSESKADE VED LANGVARIG EKSPONERING GJENNOM INNÅNDING.

FARLIG: KAN GI LUNGESKADE VED INNTAK. SKADELIG FOR ORGANISMER SOM LEVER I VANN, KAN FORÅRSAKE SKADELIGE LANGTIDSEFFEKTER I VANN.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Sørg for god ventilasjon. Må ikke tømmes i avløpet. Unngå inhalering av damp. Unngå hudkontakt.

Ved inntak må det ikke fremkalles brekninger. Kontakt lege omgående og vis forpakning eller etikett.

Unngå utslipp i naturen.
Vis mer
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H226
Brannfarlig væske og damp.
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Informasjon om beskyttelse
P101
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
Varemerke Trebolit
Leverandørens artikkelnummer 60820