Båtferniss

UTGÅENDE, 1 L, klarlakk, løsemiddelbasert
Artikkelnummer: 186090
Vekt: 0.99
Båtferniss er en klassisk blank, oljebasert klarlakk beregnet for tre ute og inne.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
1-3 hverdager
Klikk & hent
Fra
109   kr /stk
stk
Båtferniss
Båtferniss er en klassisk blank, oljebasert klarlakk beregnet for tre ute og inne.

Den gir en hard, lysekte og blank overflate og passer utmerket til eksempelvis trebåter, snekkerarbeider, dører, terskler, tregulv og paneler.

Smarte malertipsForberedelser
Begynn alltid med å lese igjennom bruksanvisningen på malingsboksen, og husk på å være grundig helt fra starten. Godt verktøy og et grundig forarbeid legger grunnlaget for et vellykket maleresultat.
Romtemperatur og overflatetemperatur er også viktig for sluttresultatet. Ikke bruk Båtferniss hvis det er kaldere enn 8 grader.

Trehvite flater

Flater som ikke krever perfekt finish er det tilstrekkelig å støvsuge før lakkering. Ved strenge krav til finish, f.eks. ved behandling av bordplater, skal overflaten først fuktes med vann.

Etter at overflaten har tørket skal fiberreisningen i underlaget slipes ned i fiberretningen, bruk slipepapir 180-240, og fjern deretter støvet.

Fete treslag

Treslag som f.eks. teak og jakaranda skal først vaskes med fortynning før sliping og støvtørking.

Tidligere lakkerte flater

Treflater som allerede er lakkert skal slipes med slipepapir 180-240 og deretter støvtørkes.

Nybeisede flater

På nybeisede treflater bør beisen jevnes ut med en klut eller svamp inntil overflaten er nesten tørr. Vent deretter i 6 timer før overlakkering.

Lakker 1-2 ganger med en pensel av naturbust. Best resultat blir det hvis man foretar en lett mellomliping med fint sandpapir. Tørk bort alt slipestøv med en lett fuktet klut eller Klebeduk før det andre strøket påføres.

Tregulv

Ved lakkering av tregulv bør du først grunne med Båtferniss fortynnet med 20-25 % white-spirit. Lakker deretter 1-2 ganger i tynne sjikt. Husk på at lakk som legges tykt på kan gi en gulaktig overflate.

Fernissen er overmalbar etter 6-8 timer. 1 liter rekker normalt til 6-8 m2.

Etter malingen

Tørk av pensler og verktøy grundig før rengjøring med white-spirit. Lukk boksen etter bruk.

Ta hensyn til naturen vår

Ikke tøm ut maling i avløpet. Grunnen er at dette kompliserer renseprosessen i renseanlegget. Lever inn maling som er blitt til overs, tomme bokser og løsningsmiddel til miljøstasjonen/gjenvinningen i kommunen hvor du bor.

Lykke til med malejobben din!
Last ned mer informasjon
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
EUH066
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H226
Brannfarlig væske og damp.
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
EUH208
Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P261
Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P302
VED HUDKONTAKT:
P312
Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P313
Søk legehjelp.
P333
Ved hudirritasjon eller utslett:
P352
Vask med mye såpe og vann.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer 186090
Varemerke Midun