Blåtind Rødsprit 1L

Minimal soting og lukt
ART.NR: 184390
Blåtind Rødsprit er en temperaturrobust opptenningsvæske til kokeapparater, spritlamper, fonduegryter og røykovner.
Vis mer
stk
Lager i butikk Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
Søk etter postnummer

Blåtind Rødsprit 1L

Blåtind Rødsprit er en temperaturrobust opptenningsvæske til kokeapparater, spritlamper, fonduegryter og røykovner. Kan brukes som rengjøringsmiddel til vinduer, speil, fliser, sanitetsporselen, samt belegg av vinyl eller linoleum m.m. Den passer også utmerket til rengjøring avkjøleskap og frysere, samt også somoppløsnings- og rensemiddel for visse farger og flekker.
Vis mer
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H225
Meget brannfarlig væske og damp.
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P243
Treff tiltak mot statisk elektrisitet.
P261
Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P305
VED KONTAKT MED ØYNENE:
P338
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Varemerke Blåtind