CLEANER SPRAY TEC7

Rensevæske 500ml
ART.NR: 18426
TEC7 CLEANER er et universalt rense-, avfettings- og fugeglattemiddel med en nøytral lukt av løsemiddel.
Vis mer
stk
Lager i butikk Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
Søk etter postnummer

CLEANER SPRAY TEC7

TEC7 CLEANER er et universalt rense-, avfettings- og fugeglattemiddel med en nøytral lukt av løsemiddel.

Den er sikker i bruk på de fleste overflater da den ikke inneholder aromatiske eller klorinerte løsemidler, den skader verken lakk, plast, syntetiske materialer eller glass.

Aerosol kan benyttes i alle retninger, 360˚, og TEC7 CLEANER fordamper fra underlaget og etterlater ingen oljefilm eller oksidlag. TEC7 CLEANER gjør det enklere å få et pent sluttresultat ved liming og fuging på synlige overflater.

Teknisk info

Lukt: Svak løsemiddellukt
Dynamisk viskositet ved 20 °C: Flytende
Farge: Klar
Flammepunkt: 27 °C
Kokepunkt: 138 °C - 175 °C
Oppbevaring og holdbarhet: Kjølig og tørt
Spontant tenning: 208 °C
Vis mer
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
EUH066
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H222
Extremt brannfarlig aerosol.
H229
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211
Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251
Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P304
VED INNÅNDING:
P340
Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P405
Oppbevares innelåst.
P410
Beskyttes mot sollys.
P412
Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.