CLEANER SPRAY TEC7

ART.NR: 18426
TEC7 CLEANER er et universalt rense-, avfettings- og fugeglattemiddel med en nøytral lukt av løsemiddel.
Vis mer
stk
stock
Lagerstatus Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
delivery-truck
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
close
Søk etter postnummer

CLEANER SPRAY TEC7

TEC7 CLEANER er et universalt rense-, avfettings- og fugeglattemiddel med en nøytral lukt av løsemiddel.

Den er sikker i bruk på de fleste overflater da den ikke inneholder aromatiske eller klorinerte løsemidler, den skader verken lakk, plast, syntetiske materialer eller glass.

Aerosol kan benyttes i alle retninger, 360˚, og TEC7 CLEANER fordamper fra underlaget og etterlater ingen oljefilm eller oksidlag. TEC7 CLEANER gjør det enklere å få et pent sluttresultat ved liming og fuging på synlige overflater.

Teknisk info

Lukt: Svak løsemiddellukt
Dynamisk viskositet ved 20 °C: Flytende
Farge: Klar
Flammepunkt: 27 °C
Kokepunkt: 138 °C - 175 °C
Oppbevaring og holdbarhet: Kjølig og tørt
Spontant tenning: 208 °C
Vis mer
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
H222
Extremt brannfarlig aerosol.
H229
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
EUH066
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
P101
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211
Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251
Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P304
VED INNÅNDING:
P340
Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P405
Oppbevares innelåst.
P410
Beskyttes mot sollys.
P412
Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.