Fasadevask

ART.NR: 18414
Fasadevask er et svært effektivt alkalisk rengjøringsmiddel som egner seg til rengjøring utendørs før maling eller vedlikeholdsvask av malte overflater. Etter at man har skylt av og tørket de vaskede overflatene er de i utmerket stand til å males på nytt.
Vis mer
stk
stock
Lagerstatus Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
delivery-truck
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
close
Søk etter postnummer

Fasadevask

"Fasadevask er et svært effektivt alkalisk rengjøringsmiddel som egner seg til rengjøring utendørs før maling eller vedlikeholdsvask av malte overflater. Etter at man har skylt av og tørket de vaskede overflatene er de i utmerket stand til å males på nytt.

Oppbevares frostfritt
pH-konsentrat ca. 13,0

Bruk

Beskytt planter mot direkte sprut ved å dekke over dem. Dekk også over glass og fliser slik at de ikke blir utsatt for langvarig eksponering for vaskemidler, som kan ha en svakt etsende effekt. Påfør middelet med en lavtrykkssprøyte eller en myk børste/svamp. La det virke i noen minutter og skyll deretter av med vann. Middelet kan gi tørr og sprukken hud ved langvarig kontakt, så bruk derfor vernehansker og vernebriller ved risiko for sprut. Ristes før bruk.

Dosering

Årlig vedlikeholdsvask av lett smussede overflater:
1 dl til 2 l vann
Kraftig nedsmussing:
1 dl til 1 l vann
Svært hardnakket smuss:
1 dl til 1 dl vann"
Vis mer
Merking
GHS05
Etsende
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
H314
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H400
Meget giftig for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260
Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P301
VED SVELGING:
P303
VED HUDKONTAKT (eller håret):
P330
Skyll munnen.
P331
IKKE framkall brekning.
P353
Skyll/dusj huden med vann.
P361
Tilsølte klær må fjernes straks.
P405
Oppbevares innelåst.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Varemerke Midun
Last ned mer informasjon