Fasadevask

5L
Artikkelnummer: 18414
Vekt: 5.42
Vask av utvendige overflater før man maler.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
2-5 hverdager
Klikk & hent
Fra
169   kr /stk
stk
Fasadevask
Vask av utvendige overflater før man maler.

Bruk

Påfør vaskemiddelet med sprøyte eller børste. La løsningen virke i noen minutter, bearbeid overflaten med børste og skyll deretter med vann. Unngå å arbeide på varme overflater. Middelet kan forårsake ujevn glans på overflater som males. Husk at vaskeløsningen kan etse glass. Skyll bort vaskeløsningen fra glass med rikelige mengder vann. Dekk planter, glass m.m. med plast før du begynner med vasken.
Last ned mer informasjon
Merking
GHS05
Etsende
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
H314
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H400
Meget giftig for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260
Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P301
VED SVELGING:
P303
VED HUDKONTAKT (eller håret):
P330
Skyll munnen.
P331
IKKE framkall brekning.
P353
Skyll/dusj huden med vann.
P361
Tilsølte klær må fjernes straks.
P405
Oppbevares innelåst.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer 18414