Fugeskum 500ML Midun Basic

ART.NR: 18105
Midun Basic Ekspanderende fugeskum for isolering av dør- og vinduskarmer.
Vis mer
stk
Lager i butikk Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
Søk etter postnummer

Fugeskum 500ML Midun Basic

Midun Basic Ekspanderende fugeskum for isolering av dør- og vinduskarmer.

Fugeskummet brukes i stedet for dytteremse ved isolering av dør- og vinduskarmer. Funksjonen er å isolere, samt tette mot fukt, trekk og støy.

Start med å sette på en bunnlist (en rund remse av skumplast) rundt innsiden av karmen og fug utenfra. Ett tips er å ta på litt vann først for å få bedre feste. Når skummet har hardnet tar du bort tetningslisten og erstatter den med en stripe med elastisk fugemasse. Til slutt kan en list settes opp på utsiden.
Vis mer
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
GHS08
Kronisk helsefare
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
H222
Extremt brannfarlig aerosol.
H229
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332
Farlig ved innånding.
H335
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H334
Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H351
Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H362
Kan skade barn som ammes.
H373
Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H413
Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
EUH208
Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
P101
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103
Les etiketten før bruk.
P210
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211
Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251
Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260
Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P263
Unngå kontakt under graviditet/amming.
P271
Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273
Unngå utslipp til miljøet.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302
VED HUDKONTAKT:
P304
VED INNÅNDING:
P305
VED KONTAKT MED ØYNENE:
P338
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P340
Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P351
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P352
Vask med mye såpe og vann.
P410
Beskyttes mot sollys.
P412
Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Varemerke Midun Basic
Leverandørens artikkelnummer 18105