Frostfri SL Adda

Tilsettes lim og andre sementmørtler for å senke fysepunktet ned til -10 °C.
Artikkelnummer: 18473
Vekt: 1
Frostfri fra Adda er en frysepunktsenkende og herdingsakselererende tilsetning til sementbruk som brukes ved lave temperaturer.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
1-3 hverdager
Klikk & hent
Fra
269   kr /stk
stk
Frostfri SL Adda
Frostfri fra Adda er en frysepunktsenkende og herdingsakselererende tilsetning til sementbruk som brukes ved lave temperaturer. Frostfri kan senke frysepunktet ned til -10°C. Produktet gir ikke korrosjon ved armering. Kan gi noe saltutslag, men dette forsvinner etter hvert.

• Hindrer at blandevannet fryser
• Økt dosering gir anvendelse ned til -15°C
• Akselerer sementavbinding (størkning), noe som er nødvendig ved lavere temperaturer
• Tillater bruk av mørtel/ lim når man forventer frostnetter
• Kloridfri
• Beskytter armering
• Miljøvennlig

Bruk

Kan brukes i sementbasert kakkel- og klinkerfix, samt i murbruk. Bland løsningen i vannet før bruket blandes.

Tekniske data

Mengde: 1 liter
Forbruk: ned til -5°C 0,25 lit/1 liter blandingsvann, ned til -10°C 0,4 lit/1 liter blandingsvann.
Merking
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P264
Vask... grundig etter bruk.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P305
VED KONTAKT MED ØYNENE:
P313
Søk legehjelp.
P337
Ved vedvarende øyeirritasjon:
P338
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer E026
Varemerke Adda