INSEKT NIX AEROSOL SPRAY

500 ml
Artikkelnummer: 155019
Vekt: 0.35
InsektNIX SPRAY er et smidig och effektivt bekjempelsesmiddel mot krypende skadeinsekter.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
2-5 hverdager
Klikk & hent
Fra
179   kr /stk
stk
INSEKT NIX AEROSOL SPRAY
InsektNIX SPRAY er spesielt utviklet for bruk på vanskelig tilgjengelige eller vertikale overflater, og i miljøer der støvdannelse må unngås. Bekjempelsesmiddel mot skjeggkre, sølvkre og maur.

Spesifikasjoner

• Insektene kan ikke bli resistente
• Høy klebeevne
• Ingen støvdannelse
• Aerosolspray uten freoner (CFC)
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H222
Extremt brannfarlig aerosol.
H229
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Informasjon om beskyttelse
P101
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P210
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P312
Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P405
Oppbevares innelåst.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer TAB124
Varemerke Tergent