Flise- og fugerens Nitor

ART.NR: 1849999
Nitor Flise- og fugerens tar effektivt bort misfarginger, kalk-, såpe-, mineral-og øvrige skittavleiringer fra keramiske fliser, fuger og andre harde overflater.
Vis mer
stk
stock
Lagerstatus Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
delivery-truck
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
close
Søk etter postnummer

Flise- og fugerens Nitor

Nitor Flise- og fugerens tar effektivt bort misfarginger, kalk-, såpe-, mineral-og øvrige skittavleiringer fra keramiske fliser, fuger og andre harde overflater. Brukes ikke på marmor eller annen naturstein. Bruksanvisning: Spray og la det virke noen minutter. På vanskelige avleiringer, skrubb eventuelt med svamp, klut eller børste.

Skyll nøye med vann. OBS! Unngå sprut i øynene og innånding av damp. Ikke bland med andre produkter. Miljøinformasjon: Innholdet består bare av biologisk lett nedbrytbare stoffer.

Kastes i beholder merket ”hard plast”. (EF) nr. 648/2004: 5 % eller høyere, men mindre enn 15 % ikkeioniske overflateaktive stoffer, mindre enn 5 % kationiske overflateaktive stoffer, parfymer. UTEN FOSFAT
Vis mer
Merking
GHS07
Helsefare
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273
Unngå utslipp til miljøet.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P305
VED KONTAKT MED ØYNENE:
P313
Søk legehjelp.
P337
Ved vedvarende øyeirritasjon:
P338
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Varemerke Nitor