Kvantifiserbare mål knyttet til bærekraft

 Vår viktigste påvirkning innen bærekraft er miljøet, og innen dette transporter/CO2. Vi har satt oss et mål om å nå en 25 % reduksjon av utslippet av karbondioksid innen 2020, målt som utslipp per transportert tonn gods. Det målet satte vi opp i forbindelse med vår første miljørapport i 2009. I 2017 har arbeidet fortsatt med å redusere miljøpåvirkningen og utslipp av karbondioksid per levert tonn. Siden den første målingen i 2009 har utslippene av karbondioksid minsket med 28 % per transportert tonn, og vi har nå nådd målet før tiden.

Vi ser effektive logistikkløsninger som en nøkkelfaktor for å redusere klimapåvirkningen vår. Det er blant annet derfor vi etablerte distribusjonslagre i Gävle og Lysekil. Det har gjort det mulig for oss å bytte ut lastebiltransport med sjøtransport, noe som reduserer belastningen på miljøet samt konsoliderer leveranser ut til Byggmax-butikkene. Gjennom å kjøpe inn via båt i stedet for lastebiler minsker utslippene av karbondioksid og belastningen på trafikksystemet betydelig.

Byggmax besluttet i 2017 at man fremover bare skal kjøpe inn el-trucker samt bytte ut de dieseltruckene som er gamle. Endringen er en del av miljøarbeidet til Byggmax og kommer over tid til å redusere selskapets innkjøp av fossilt brensel kraftig.

Byggmax’ retningslinjer for sosialt ansvar omfatter etiske retningslinjer, inkludert egne retningslinjer for leverandører, samt retningslinjer for miljø, arbeidsmiljø og mangfold og likestilling. Alle policydokumenter er tilgjengelig i sin helhet på Byggmax’ nettsted.

Kontakta oss
Mattias Ankarberg
Konsernsjef Byggmax Group
+46 (0) 76 119 09 85