White spirit

1L
Artikkelnummer: 18402
Vekt: 1
White spirit brukes til rengjøring av malingsutstyr, alt fra alkydmaling til eksempelvis oljemaling.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
2-5 hverdager
Klikk & hent
Fra
43 95 kr /st
st
White spirit
White spirit brukes til rengjøring av malingsutstyr, alt fra alkydmaling til eksempelvis oljemaling.
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS08
Kronisk helsefare
GHS07
Helsefare
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
EUH066
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H226
Brannfarlig væske og damp.
H304
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P261
Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273
Unngå utslipp til miljøet.
P301
VED SVELGING:
P310
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331
IKKE framkall brekning.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer 993370