White spirit

1L
ART.NR: 18402
White spirit brukes til rengjøring av malingsutstyr, alt fra alkydmaling til eksempelvis oljemaling.
Vis mer
Fra
stk
Lager i butikk Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
Søk etter postnummer

White spirit

White spirit brukes til rengjøring av malingsutstyr, alt fra alkydmaling til eksempelvis oljemaling.
Vis mer
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS08
Kronisk helsefare
GHS07
Helsefare
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
EUH066
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H226
Brannfarlig væske og damp.
H304
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P261
Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273
Unngå utslipp til miljøet.
P301
VED SVELGING:
P310
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331
IKKE framkall brekning.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Leverandørens artikkelnummer 993370