Markeringsmaling CRC

Sprayboks, oransje, 500 ml
ART.NR: 18486
Tørker fort, det fluorescerende rundt spray for alle typer profesjonelle merking. Høy viskositet som resulterer i lavere sag mindre, og kan også påføres vertikalt.
Vis mer
stk
Lager i butikk Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
Søk etter postnummer

Markeringsmaling CRC

Tørker fort, det fluorescerende rundt spray for alle typer profesjonelle merking. Høy viskositet som resulterer i lavere sag mindre, og kan også påføres vertikalt. Kan brukes på alle overflater, selv der fuktighet finnes, utmerket dekning. Variabel cap som beskytter mot unødvendig avfall. Innhold 500 ml.
Vis mer
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
EUH066
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H222
Extremt brannfarlig aerosol.
H229
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211
Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251
Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261
Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271
Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P410
Beskyttes mot sollys.
P412
Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
P502
Leverandørens artikkelnummer 994028