Malingsfjerner Duxola 500ml

Power Gel
Artikkelnummer: 18437
Vekt: 0.6
Fjerner maling, Epoxy, lakk, sparkelmasse, kunststoff-/plastrester som vinyl og linoleum, limrester, mm. Ny, raskere og mer effektiv formulering, uten miljøskadelige stoffer.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
1-3 hverdager
Klikk & hent
Fra
199   kr /stk
stk
Malingsfjerner Duxola 500ml
Ny, raskere og mer effektiv formulering, uten miljøskadelige stoffer. Fjerner maling, Epoxy, lakk, sparkelmasse, kunststoff-/plastrester som vinyl og linoleum, limrester, mm.
Ekstremt dyptvirkende, fjerner flere lag maling om gangen. Ypperlig til fjerning av bunnstoff på båt.
Missfarger ikke tre, glass, skifer, stein, betong, metaller, sink, aluminium, plast mm.
Tykk gelkonsistens som hindrer fordamping, renner ikke og er derfor effektiv også på vertikale flater både inne og ute.
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H225
Meget brannfarlig væske og damp.
H315
Irriterar huden.
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Informasjon om beskyttelse
P101
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P305
VED KONTAKT MED ØYNENE:
P312
Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P351
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P403
Oppbevares på et godt ventilert sted.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer 7056360252101
Varemerke Duxola