Malingsfjerner Duxola 500ml

Power Gel
ART.NR: 18437
Fjerner maling, Epoxy, lakk, sparkelmasse, kunststoff-/plastrester som vinyl og linoleum, limrester, mm. Ny, raskere og mer effektiv formulering, uten miljøskadelige stoffer.
Vis mer
stk
Lager i butikk Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
Søk etter postnummer

Malingsfjerner Duxola 500ml

Ny, raskere og mer effektiv formulering, uten miljøskadelige stoffer. Fjerner maling, Epoxy, lakk, sparkelmasse, kunststoff-/plastrester som vinyl og linoleum, limrester, mm.
Ekstremt dyptvirkende, fjerner flere lag maling om gangen. Ypperlig til fjerning av bunnstoff på båt.
Missfarger ikke tre, glass, skifer, stein, betong, metaller, sink, aluminium, plast mm.
Tykk gelkonsistens som hindrer fordamping, renner ikke og er derfor effektiv også på vertikale flater både inne og ute.
Vis mer
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H225
Meget brannfarlig væske og damp.
H315
Irriterar huden.
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Informasjon om beskyttelse
P101
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P305
VED KONTAKT MED ØYNENE:
P312
Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P351
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P403
Oppbevares på et godt ventilert sted.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Leverandørens artikkelnummer 7056360252101
Varemerke Duxola