Malningsvask

ART.NR: 18422
Midun malervask rengjør effektivt malte flater innendørs før maling. Vasken fjerner smuss og fett fra flatene. Ingen etterskylling er nødvendig.
Vis mer
stk
stock
Lagerstatus Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
delivery-truck
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
close
Søk etter postnummer

Malningsvask

Midun malervask rengjør effektivt malte flater innendørs før maling. Vasken fjerner smuss og fett fra flatene. Ingen etterskylling er nødvendig.

Bruk
Beskytt planter mot direkte sprut ved å dekke over dem. Dekk også over glass og flis for ikke å utsette det for langvarig eksponering for vaskevæske. Middelet kan gi tørr og sprukken hud ved langvarig kontakt. Bruk derfor vernehansker og vernebriller ved risiko for sprut. Bruk myk børste eller svamp.

Dosering
Vedlikeholdsvask av lett tilsmussede flater: 4 dl til 10 l vann
Rengjøring før maling: 2 dl til 1 l vann

Påfør vaskeløsningen med enten svamp eller børste nedenfra og opp. La middelet virke i noen minutter.
Vis mer
Merking
GHS05
Etsende
Informasjon om farer
H314
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Informasjon om beskyttelse
P260
Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P301
VED SVELGING:
P303
VED HUDKONTAKT (eller håret):
P310
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P330
Skyll munnen.
P331
IKKE framkall brekning.
P353
Skyll/dusj huden med vann.
P361
Tilsølte klær må fjernes straks.
P405
Oppbevares innelåst.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Varemerke Midun
Last ned mer informasjon