Metallgrunning

ART.NR: 198020
Midun Jern- og Metallgrunn er en grå, syntetisk grunning med aktive rustbeskyttelsespigmenter for jern, stål, metall og blikk.
Vis mer
stk
stock
Lager i butikk Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
delivery-truck
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
close
Søk etter postnummer

Metallgrunning

Midun Jern- og Metallgrunn er en grå, syntetisk grunning med aktive rustbeskyttelsespigmenter for jern, stål, metall og blikk.
Malingen skal brukes som grunning på utsatte flater som krever rustbestandighet, før de males med Midun Jernmaling.
Den er også egnet som grunning ved ommaling av blikktak.

Smarte malertipsForberedelser
Begynn alltid med å lese igjennom bruksanvisningen på malingsboksen, og husk på å være grundig helt fra starten. Godt verktøy og et godt forarbeid legger grunnlaget for et vellykket maleresultat.
Lufttemperatur og overflatetemperatur er også viktig for sluttresultatet. Ikke mal hvis det er kaldere enn 8 grader.
Ikke mal i direkte sollys eller på solvarme flater. Mal heller ikke når det er fare for regn i løpet av det nærmeste døgnet eller dugg i løpet av 3-5 timer etter at du er ferdig med å male.
Underlaget skal være rent, tørt og fast før maling. Bruk stålbørste eller sandblåsing (Sa 2,5) for å fjerne gammel, løst sittende maling og rust. Vask deretter bort eventuelle oljeflekker med løsningsmiddel.

Maling


Bruk en pensel med naturbust for å få best resultat.
Grunne underlaget rett etter forarbeidet for å unngå at rustdannelse starter. Fortynn det første strøket med 20 prosent white-spirit.
Det andre strøket gjøres med ufortynnet grunning. Mal deretter underlaget ferdig med to strøk med Midun Jern- og Metallmaling eller Midun Blikkmaling.
Midun Jern- og Metallgrunn er støvtørr på ca. 4 timer og overmalbar etter 16-24 timer, avhengig av temperatur og luftfuktighet.

Etter malingen


Tørk av pensler og verktøy grundig før rengjøring med white-spirit. Lukk boksen etter bruk.

Ta hensyn til naturen vår


Ikke tøm ut maling i avløpet. Grunnen er at dette kompliserer renseprosessen i renseanlegget. Lever inn maling som er blitt til overs, tomme bokser og løsningsmiddel til miljøstasjonen/gjenvinningen i kommunen hvor du bor.
Lykke til med malejobben din!
Vis mer
Merking
GHS02
Brannfarlig
Informasjon om farer
H226
Brannfarlig væske og damp.
Informasjon om beskyttelse
EUH066
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
EUH208
Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P302
VED HUDKONTAKT:
P312
Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P352
Vask med mye såpe og vann.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Varemerke Midun
Last ned mer informasjon