Miljørapport

MiljörapportMiljörapport

Sammenlignet med foregående år så kan vi i 2018 se at utslippene av CO2 per transportert tonn gods har økt. Det skyldes i stor grad at andelen av båttransport har minsket mot foregående år, noe som gir en økt andel av lastebiltransport og dermed økte utslipp per transportert tonn gods. At andelen av båttransport har minsket noe, skyldes minsket andel av innkjøp fra Asia, og det gjør at transportarbeidet med båt blir uunngåelig lavere. Transportarbeidet per tonn kan tilskrives flere innkjøp nær butikkene samt økt andel utfrakt fra sentrallageret vårt i relasjon til innkommende gods, noe som gir kortere kjøredistanser totalt sett.

Vi kan også se at mengden av transportert gods har fortsatt å synke. Dette kan settes i sammenheng med den reduserte omsetningen for Byggmax Group i sin helhet i 2018. Dette genererer totalt sett mindre transportert gods. For øvrig er det ikke blitt gjort noen endringer i bestanden av lokaler, transportmåte eller overordnet ordrelegging i løpet av året som skulle ha noen innvirkning på Byggmax’ transportutslipp.


Miljørapporter på svensk:
Miljørapport 2018
Miljørapport 2017
Miljørapport 2016
Miljørapport 2015
Miljørapport 2014
Miljørapport 2013
Miljørapport 2012
Miljørapport 2011
Miljørapport 2010
Miljørapport 2009


Miljørapporter på engelsk:
Environmental report 2018
Environmental report 2017
Environmental report 2016
Environmental report 2015
Environmental report 2014
Environmental report 2013
Environmental report 2012
Environmental report 2011
Environmental report 2010
Environmental report 2009

Kontakta oss
Mattias Ankarberg
Konsernsjef Byggmax Group
+46 (0) 76 119 09 85