Oljemaling

ART.NR: 192081
Midun Oljemaling er en alkydbasert oljedekkmaling for utvendig maling av trefasader, snekkerarbeider, stakitt, vindskier og dører.
Vis mer
Volum:
stk
stock
Lagerstatus Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
delivery-truck
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
close
Søk etter postnummer

Oljemaling

Midun Oljemaling er en alkydbasert oljedekkmaling for utvendig maling av trefasader, snekkerarbeider, stakitt, vindskier og dører.

Den inngår i et malingsystem sammen med Midun Grunningsolje og Midun Tregrunn Ute, noe som innebærer at det beste resultatet oppnås når disse brukes sammen.

Malingen inneholder soppdrepende midler som beskytter mot tilvekst av alger og sopp.

Smarte malertipsForberedelser
Begynn alltid med å lese igjennom bruksanvisningen på malingsboksen, og husk på å være grundig helt fra starten. Godt verktøy og et grundig forarbeid legger grunnlaget for et vellykket maleresultat.
Luft- og overflatetemperaturen er også viktig for sluttresultatet. Nedre temperaturgrense for Midun Oljemaling er 8 grader.
Dekk til og masker alle detaljer på huset som ikke skal males, og beskytt vekster inntil husveggen med plast.
Husk på at hvis det vokser mye trær og busker på og nær huset så gir det et skyggefullt og fuktig miljø som stimulerer tilvekst av alger og sopp. Dette gjelder spesielt på husets nord- og østside, som oftest ligger i skygge. Derfor er det et godt tips å unngå å ha trær, busker og andre høye vekster direkte inntil veggene.

Forbehandling

Husk alltid på å kontrollere at fuktinnholdet i treet er maks. 16 % før du begynner å male.

Underlaget skal også være rent, tørt og fettfritt før maling.

Tidligere malte flater vaskes først med fasadevask, og alger og sopp vaskes bort med Terrassevask. Løs maling slipes eller skrapes deretter bort.

Behandle deretter utsatte steder, som endeved, skjøter og spikerpunkter, med Midun Grunningsolje og mal deretter hele flaten med Midun Tregrunn Ute.

Nye treflater skal først behandles med Midun Grunningsolje på utsatte steder, som endeved, skjøter og spikerpunkter, deretter skal hele flaten males med Midun Tregrunn Ute.

Maling

Mal deretter to strøk med Midun Oljemaling. Arbeid malingen godt inn i underlaget med en god pensel med naturbust. Mal flere tynne sjikt fremfor å male ett tykt lag.

Husk på at det ikke skal males i direkte sollys eller på solvarme flater. Mal heller ikke når det er fare for regn i løpet av det nærmeste døgnet eller dugg i løpet av 3-5 timer etter at du er ferdig med å male.

Etter malingen

Tørk av pensler og verktøy grundig før rengjøring med white-spirit. Lukk boksen etter bruk.

Ta hensyn til naturen vår

Ikke tøm ut maling i avløpet. Grunnen er at dette kompliserer renseprosessen i renseanlegget. Lever inn maling som er blitt til overs, tomme bokser og løsningsmiddel til miljøstasjonen/gjenvinningen i kommunen hvor du bor.

Lykke til med malejobben din!
Vis mer
Informasjon om beskyttelse
EUH066
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
EUH208
Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P261
Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P302
VED HUDKONTAKT:
P313
Søk legehjelp.
P333
Ved hudirritasjon eller utslett:
P352
Vask med mye såpe og vann.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Varemerke Midun
Last ned mer informasjon