Penselrens

Absolutt, 1l
Artikkelnummer: 18413
Vekt: 1.06
Absolutt Penselrens er et effektivt rengjøringsmiddel for alle typer malerverktøy. Spesielt egnet til å fjerne maling fra pensler. Kan brukes på maleverktøy som er brukt til alle typer vann- og oljebasert maling. Absolutt Penselrens er ikke like effektiv for fjerning av 2-komponent maling og Xylenbasert maling.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
1-3 hverdager
Klikk & hent
Fra
85 95 kr /stk
stk
Penselrens
Absolutt Penselrens er et effektivt rengjøringsmiddel for alle typer malerverktøy. Spesielt egnet til å fjerne maling fra pensler. Kan brukes på maleverktøy som er brukt til alle typer vann- og oljebasert maling. Absolutt Penselrens er ikke like effektiv for fjerning av 2-komponent maling og Xylenbasert maling.

Størrelse 1 ltr
Merking
GHS05
Etsende
Informasjon om farer
H318
Gir alvorlig øyeskade.
Informasjon om beskyttelse
P101
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P305
VED KONTAKT MED ØYNENE:
P310
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P338
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Raske fakta