PLASTISK TRE BOSTIK

Formtre, 75 ml, teak
ART.NR: 18265
Hurtigtørkende trereparasjonsmasse for å reparere og jevne tre.
Vis mer
Farge:
stk
Lager i butikk Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
Søk etter postnummer

PLASTISK TRE BOSTIK

Hurtigtørkende trereparasjonsmasse for å reparere og jevne tre.

Bruksområde

Til utfylling av hull og sprekker.

Underlag

Tre, stein, metall.

Tekniske data

Arbeidstemperatur: Minst +10°C
Klebefri overflate: 5-10 min
Overmalbar: Ja
Vis mer
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H225
Meget brannfarlig væske og damp.
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Informasjon om beskyttelse
P101
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P233
Hold beholderen tett lukket.
P271
Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P403
Oppbevares på et godt ventilert sted.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Varemerke Bostik